Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de praktijk voor Acupunctuur en TCM Pepels (lid NVA-lid KAB) conform privacyverklaring AVG door de NVA (mei 2018)

Met ingang van de wet AVG (mei 2018) is het voor zorgverleners is verplicht om cliënten te informeren over de omgang met de privacy van deze cliënten. Vandaar deze privacyverklaring.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens kunnen krijgen.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
De persoonsgegevens uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mailadres en BSN) worden alleen voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota) gebruikt door de praktijkhouder.

Privacybeleid (conform privacyreglement AVG van de NVA)

De dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Met name: WGBO / Wkkgz / AVG.
Hieronder vindt u precies welke gegevens worden genoteerd en waarvoor uw gegevens gebruikt worden. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Zorgverlener verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:

HMM Pepels
Heerstraat Centrum 135
6171 LD Stein
Tel: 0031612387834
Email: info@acupunctuur-stein.nl

Doel gegevensvastlegging:
–     Behandeling
–     Administratie, maken van afspraken
–     Innen van consultkosten
–     Facturering

Wij noteren in uw dossier:

Persoonsgegevens:

–      Naam, adres, woonplaats
–      Telefoonnummers
–      E-mailadres
–      Geboortedatum
–      BSN

Bijzondere persoonsgegevens:

–       Medische gegevens
–       Relevante sociaal maatschappelijke gegevens
–       Contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar:

–       Naam, adresgegevens, Telefoonnummer en mailadres van beide ouders
–       Schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:

–       15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (verplichting WGBO)

Uw gegevens kunnen, alleen met uw schriftelijke toestemming, ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

–          om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar
–          voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut
–          voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen
–          geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

–     Naam, adres, woonplaats
–     Geboortedatum
–     BSN (verplichting zorgverzekeraars)
–     Datum van de behandelingen
–     Benaming van de behandeling (acupunctuur of enkelvoudige interventie)
–     Prestatiecode 24104 (acupunctuur)
–     Kosten van het consult

Uw rechten:

–          Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens.
–          Wij noteren uw toestemming in uw dossier.

–          Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig zijn.
–          U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*.
–          U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*.
–          U heeft het recht om een klacht in te dienen over de omgang met uw privacy bij uw behandelaar* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
–          Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de bovengenoemde zorgverlener.

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens:

–     De zorgverlener. Deze is bekend met en handelt volgens de regels met betrekking tot privacybescherming en heeft geheimhoudingsplicht.

Contact per email, online afspraken maken, online-informatie opvragen door de patiënt/cliënt en op de website:

–     Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem.

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen:

–     Technische beveiliging van digitale gegevens.
–     Opbergen van papieren dossiers en gegevens in een afgesloten niet door publiek toegankelijke ruimte

Meldplicht datalekken:

–     Wij beschikken over een protocol datalekken.